نام: تقی مقیمی کندلوسی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: t m o g h i m i k @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 09112901651

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
برق-مخابرات (میدان)
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
ایران
1385
کارشناسی
برق-الکترونیک
علم و صنعت ایران
ایران
1382

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1390
دی 1391
تحقیقات

عنوان
تحليل و مدلسازي اثرات نامطلوب در تصويربرداري اجسام متحرک توسط سیستمهای راداری
فیلترهای مایکروویوی میانگذر تنظیم پذیر برای سیستمهای مخابراتی بی سیم
مبدلهای ترانسفورماتوری فرکانس بالا برای استفاده در سیستمهای فتوولتایک شبکه‌ای

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
Design and analysis of tunable microwave filter using feedback loop
taghi moghimi kandelousy
12/1/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description