تقی مقیمی کندلوسی

مربی دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: تقی مقیمی کندلوسی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: t m o g h i m i k @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 09112901651

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
برق-مخابرات (میدان)
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
ایران
1385
کارشناسی
برق-الکترونیک
علم و صنعت ایران
ایران
1382

دروس ارائه شده 2 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
ریاضی مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
106
یکشنبه
13-15:30
کارشناسی
مدار 2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
105
دوشنبه
13-15:30
کارشناسی

مقالات علمی 1 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Design and analysis of tunable microwave filter using feedback loop
taghi moghimi kandelousy
12/1/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1390
دی 1391

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
تحليل و مدلسازي اثرات نامطلوب در تصويربرداري اجسام متحرک توسط سیستمهای راداری
فیلترهای مایکروویوی میانگذر تنظیم پذیر برای سیستمهای مخابراتی بی سیم
مبدلهای ترانسفورماتوری فرکانس بالا برای استفاده در سیستمهای فتوولتایک شبکه‌ای